• Persoonlijke begeleiding
  • Snel resultaat
  • Voor iedereen toegankelijk

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: AANMELDING

a. Aanmelding als Goed voor jou beweegstudio lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen/ verzenden. Na ontvangst van het inschrijfformulier door Goed voor jou beweegstudio, gaat het lidmaatschap in op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier.
b. Na inschrijving ontvang je een mail waarmee je de Trainin app kunt koppelen. Deze heb je nodig om de trainingen te reserveren.
c. Het gebruik van de reserveringen is persoonsgebonden.

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

a. Een lidmaatschap bij Goed voor jou beweegstudio kan elk moment ingaan en is voor de duur die op het inschrijfformulier vermeld staat (maandcontract) met de stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.
c. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso de eerstvolgende maand nogmaals kosteloos aangeboden.
d. De Goed voor jou beweegstudio app wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan de toegang tot de beweegstudio worden geweigerd. Goed voor jou beweegstudio is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar is per datum van beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
e. Goed voor jou beweegstudio behoudt zich het recht voor, de tarieven jaarlijks te indexeren/wijzigen en door te voeren bij leden wiens abonnement op grond van art. 2a van de algemene voorwaarden is verlengd. Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden ten allen tijde bij alle leden en zonder kennisgeving vooraf, per direct in de contributieprijs verwerkt.

ARTIKEL 3: OPENINGSTIJDEN

a. De openingstijden zijn te vinden in de app. Om te kunnen trainen dien je vooraf te reserveren.
b. Goed voor jou beweegstudio behoudt zich het recht om openingstijden te wijzigen.
c. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt, vind er geen restitutie van de contributie noch ontslag van betalingsverplichting plaats. Dit geldt ook voor verhuizingen, ziektes, blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken.
d. Op officieel erkende feestdagen is Goed voor jou beweegstudio gerechtigd gesloten te zijn, tenzij anders is vermeld op de website of in de beweegstudio.
e. Periodiek kunnen trainingen uitvallen door onmacht of ziekte. Goed voor jou beweegstudio zal zich ten alle tijden inzetten om zo snel mogelijk trainingen of een alternatief te bieden. Er vind geen restitutie van contributie noch ontslag van de betalingsverplichting plaats.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN

a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap uitsluitend opzeggen door schriftelijk een uitschrijfformulier aan te vragen via info@goedvoorjoubeweegstudio.nl.
b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd na de minimale looptijd van het lidmaatschap, met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt 1 maand.
c. Goed voor jou beweegstudio behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor, het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het gebruik maken van de apparatuur en/of activiteiten van welke aard dan ook bij de Goed voor jou beweegstudio is geheel voor eigen risico van het lid.
b. De manager van de Goed voor jou beweegstudio en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Goed voor jou beweegstudio indien deze schade door nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
d. Goed voor jou beweegstudio is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie.
e. Gevolgen van storingen in of aan het toegangssysteem en/of training apparatuur is nimmer aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6: HUISREGELS

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Goed voor jou beweegstudio en hiernaar te handelen.
b. Goed voor jou beweegstudio vind hygiëne belangrijk. Neem daarom een handdoek mee naar de training.
c. Draag gepaste kleding, let op, er zijn geen kleedruimtes. Bijvoorbeeld sporten in alleen een sport BH of croptop vinden wij ongepast.
d. Graag je schoenen wisselen in de garderobe, zodat je traint op zuivere schoenen.
e. Heb je waardevolle spullen, berg ze op in een kluisje in de garderobe. Met inachtneming van artikel 5d.

ARTIKEL 7: ALGEMENE VOORWAARDEN, TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met de Goed voor jou beweegstudio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en de Goed voor jou beweegstudio zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Goed voor jou beweegstudio is gevestigd.
c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Goed voor jou beweegstudio te kennen en te accepteren.
d. Goed voor jou beweegstudio is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen, gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2a van deze algemene voorwaarden is verlengd.

Goed voor jou Beweegstudio uitproberen? Vraag nu een proefles aan!